Български Български Английски
  начало за нас продукти услуги за контакт  
 
 
Услуги
Складиране под митнически контрол
Митническо представителство
Транзитни операции
Логистика и търговия

БеГеИн ЕООД предлага складово опериране като митническото складиране е на международно ниво и е изградено на база следните видове услуги:

Митническо складиране

БеГеИн ЕООД притежава разрешение да разкрива и управлява обществен склад под митнически контрол тип А според изискванията на Закона за митниците. Клиентите на дружеството могат да използват всички предимства на митническите режими предоставени от действащата нормативна база.

Временен склад

БеГеИн ЕООД предоставя на своите клиенти възможност да използват Временен склад с цел оптимизиране на товаро-потока и съкращаване времето на престой на транспортните средства.

Товаро – разтоварни операции

БеГеИн ЕООД предоставя на територията на складовата база извършването на широк кръг от товаро-разтоварни операции при спазване на минимални срокове и гарантиране качеството на извършваните услуги.

Гарантиране на държавни вземания за митническите режими

Дължимите мита, данъци, акциз и такси за съхраняваните на територията на складовата база стоки, се обезпечават посредством предоставени от БеГеИн ЕООД пред съответните митнически учреждения банкови гаранции.

Складиране на освободени стоки

Освен съхраняване на стоки под митнически контрол в складовата база на БеГеИн ЕООД има възможност да бъдат складирани и освободени стоки при използване на пълната материално техническа обезпеченост осигурена от дружеството.

Застраховки

Съхраняваните стоки са застраховани срещу рискове от пожар, наводнения и други природни бедствия.

Денонощна охрана

Сигурността на складираните стоки се гарантира от изградената система за сигурност и пожаро-известяване.

Митническо представителство

БеГеИн ЕООД предлага професионално изготвяне и подаване на необходимите митнически документи пред митница.

Изготвяне и подаване на митнически манифест

Представляване пред митническата администрация и извършване на необходимите митнически формалности при първоначално представяне на стоките пред митница и разтоварване във временен склад.

Изготвяне на документи при международна търговия

В зависимост от конкретната ситуация може да ви бъдат изготвени всички видове международни транспортни; превозни; търговски; гаранционни, както и митнически документи.

Представяне пред митница

При митническото представяне ние действаме като пълномощен представител на своите клиенти на базата на представителни права дилигирани с изрично пълномощно.

Смяна на собственост

Едно от предимствата, което дава използването на складовата база на БеГеИн ЕООД е собствеността върху складираните под митнически контрол стоки да бъде променена при спазването на действащата нормативна база.

Материална отчетност

Воденето на материална отчетност на стоките намиращи се под различни митнически режими, се извършва при допълнително договаряне и има за цел своевременното предоставяне на необходимата информация и справки на митническите органи.

Транзитни операции

Пълно финансово и техническо обслужване при съхранение, транзитиране и реекспортиране на стоки.

Обезпечаване на мита, данъци, такси и акциз


БеГеИн ЕООД осигурява посредством сертификат за обща банкова гаранция обезпечаване на дължимите налози за стоките при извършване на транзитни операции на територията на страната.

Изготвяне на всички необходими документи

Необходимите документи, митнически формалности и представяне пред митническите органи се извършва от служители с дългогодишен опит и доказан професионализъм.

Организиране на транспорт

При поискване от страна на своите клиенти БеГеИн ЕООД е в състояние да осигури необходимия транспорт за извършване на транзитните операции.

Застраховане

Транспортираните транзитни стоки могат да бъдат застраховани за различни рискове.

Логистика и търговия

Логистични услуги

В ролята си на складов оператор БеГеИн ЕООД е посредник при логистичните операции на своите клиенти при гъвкавото управление на техните стоки. Като основни елементи могат да се посочат следните услуги: • Складови операции • международна спедиция • групажни пратки • международен и вътрешен транспорт

Търговия

БеГеИн ЕООД използва през годините предимствата на изградената складова база за реализиране на успешни търговски операциии в България и със страни от целия свят. Дружеството има богат опит и в дистрибуцията на алкохолни напитки, цигари, кафе и козметика.